Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

I. Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce:
Česká televize
se sídlem: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4,
IČ: 00027383
Kontaktní e-mailové adresy: osobniudaje@ceskatelevize.cz, edicect@ceskatelevize.cz

II. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracováváme následující osobní údaje:

1.1. identifikační údaje jako je jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud je kupující podnikatel;

1.2. kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;

1.3. údaje o objednávkách jako je například způsob doručení a způsob platby včetně případné platby platební kartou a údaje o reklamacích;

1.4. údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

1.5. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, a to včetně identifikátorů jako jsou IP adresy.

2. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

2.1. Pro účely registrace na e-shopu České televize

Pokud si vytvoříte účet na e-shopu České televize, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), údaje o Vašich slevách, údaje o Vašich hodnoceních a o Vašich diskuzích u produktů na základě plnění smlouvy s Vámi, abychom mohli vést Váš zákaznický účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením Vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

2.2. Pro účely plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky. To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:
- abyste mohli dokončit svou objednávku na webu
-abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo Vás upozornit na odeslání zboží;
-pro potřeby doručení a platby zboží a z tohoto důvodu můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním partnerům;
- v souvislosti s reklamací objednaného zboží;
- v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.

Pro účely plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

2.3. Na základě oprávněného zájmu pro účely zlepšování služeb

Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme Vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookie slouží k získání informací pro účely zlepšování našich služeb a vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu a jeho jednotlivých stránek. Naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu a k předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat. Podrobné informace o ochraně soukromí a souborech cookies naleznete zde: https://www.ceskatelevize.cz/ochrana-soukromi/

2.4. Pro účely plnění právních povinností

Jako prodávající musíme plnit zákonem stanovené povinnosti, zejména máme mimo jiné povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají a podle zákona o dani z přidané hodnoty máme povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Pro účely plnění právních povinností údaje uchováváme tedy po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.

2.5. Pro marketingové účely na základě souhlasu

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře.

2.6. Pro účely zveřejnění Vašeho hodnocení/příspěvku do diskuse u produktu na základě souhlasu

Pokud se rozhodnete k u nás zakoupenému zboží napsat hodnocení/komentář do diskuse a udělíte nám před zveřejněním hodnocení svůj souhlas, zveřejníme u Vašeho hodnocení/příspěvku Vaše jméno a emailovou adresu. Pro odvolání Vašeho souhlasu nás kontaktujte na emailové adrese: osobniudaje@ceskatelevize.cz nebo edicect@ceskatelevize.cz.

III. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Osobní údaje předáváme následujícím subjektům:

- společnosti FERMATA, a.s., se sídlem Čelákovice, Zárubova 1678, okres Praha-východ, PSČ 25088, IČ: 60196351, jako zpracovateli zajišťujícímu vyřízení objednávky a distribuci objednaného zboží;
- společnosti Shoptet, a.s., se sídlem: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28995675, jako zpracovateli zajišťujícímu cloudové řešení a provoz e-shopu;
- přepravním partnerům, zejména společnosti Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Zásilkovna s. r. o., IČ: 28408306 a dalším dopravním společnostem, pokud Vám doručují objednané zboží;
- státním orgánům na základě jejich žádosti (např. soudy, Policie ČR, státní zastupitelství).

IV. Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte jako subjekt údajů následující práva:

1. Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Tyto informace jsou uvedené v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně.

2.   Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3.  Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod pro jejich zpracování;
- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;
- zpracování osobních údajů přestane být v souladu s obecně závaznými předpisy.

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. V tomto případě nikoliv ale navždy jako v případě výmazu, ale pouze po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
- popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
- Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
- vznesete námitku proti zpracování a pak po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.