Všeobecné obchodní podmínky e-shopu České televize

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu České televize (e-shop ČT) na jejích internetových stránkách eshop.ceskatelevize.cz, které provozuje Česká televize ve spolupráci se společností FERMATA, a.s. , se sídlem Čelákovice, Zárubova 1678, okres Praha-východ, PSČ 25088, IČ: 60196351, která mimo jiné pro Českou televizi zajišťuje přijímání a vyřizování objednávek prostřednictvím e-shopu České televize a zasílání zboží z e-shopu zákazníkům. VOP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží. Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy i možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP, jejichž součástí je i reklamační řád, seznámil a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě objednávek zboží na e-shopu ČT jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a podléhají české jurisdikci. Je- li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Vymezení pojmů

Prodávajícím je osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodává kupujícímu zboží. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je jím:

Česká televize,
se sídlem Kavčí Hory, 140 70 Praha 4,
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
IČ: 00027383
DIČ: CZ00027383
Email: edicect@ceskatelevize.cz

Kupujícím je fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje zboží z internetového obchodu České televize.

Kupujícím spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nakupuje zboží z internetového obchodu České televize.

3. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na e-shopu ČT tím, že požadované zboží vloží do košíku a řádně vyplní formulář objednávky. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Rozhodující jsou vždy údaje ve vyplněné objednávce, nikoli doprovodný text objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Zboží je možné objednat i telefonicky, a to na telefonním čísle, které je uvedeno na stránce v sekci “Kontakty“.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Odeslání objednávky je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce. V případě telefonické objednávky smluvní vztah vzniká akceptací objednávky v průběhu telefonického rozhovoru. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři/při telefonickém rozhovoru. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3.B Závazky kupujícího

Kupující je povinen zvolit způsob doručení a pro případ zvolení zaslání na adresu kupujícího je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného či jiných nákladů spojených se zvoleným způsobem dopravy. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.C Cena

Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečné autorizaci objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby prodávajícího (např. cena zboží je na první pohled nesprávná, u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer apod.), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. 

4. Dodací podmínky

Zboží z internetového obchodu České televize je dodáváno pouze  na území České republiky. E-shop České televize nedoručuje do zahraničí.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete ZDE.

4.A Termín dodání zboží

Zboží bude doručeno kupujícímu do 15 dnů od přijetí objednávky, případně od dodatečné autorizace objednávky dle čl. 3, je-li zboží skladem. Prodávající si vyhrazuje ve výjimečných případech tuto lhůtu prodloužit, o čemž bude neprodleně kupujícího informovat. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín doručení sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 2. pracovní den po dni odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši ceny (vč. nákladu na dodání zboží).

4.B Převzetí zboží

Kupující je povinen zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u přepravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky brán žádný zřetel. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce ve vlastním zájmu odmítnout!

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5. Způsob úhrady

Česká televize si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány ZDE

Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

6. Odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího za předpokladu, že je spotřebitel:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, využije-li kupující tohoto práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu (a to na níže uvedené kontaktní údaje prodávajícího) oznámení, že od smlouvy odstupuje. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu eshopct@multiland.cz nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu sídla prodávajícího.

V případě důvodného odstoupení od kupní smlouvy v souladu s výše uvedeným se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle neprodleně prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nepoškozené, úplné (tj. včetně veškerého dodaného příslušenství) a čisté zboží, s kompletní dokumentací, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal a ve vhodném obalu zabraňujícímu jeho poškození, a to na adresu skladu prodávajícího: FERMATA - sklad Česká televize, Zárubova 1678, Čelákovice, okres Praha-východ, PSČ 250 88. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal, prodávající kupujícímu do 14 dnů vrátí zpět všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým byly přijaty. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li kupující jejich originální obal.

7. Jiná ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici

bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

7.A Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

7.B Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu, v případě odmítnutí dle čl. 4 se toto ustanovení nepoužije. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.C Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavírané v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou či také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

7.D Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7.E Rekvizity a použité předměty

Rekvizity a použité předměty představují speciální sortiment s omezenou nabídkou. Záruka za jakost se nesjednává. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady dle tohoto odstavce zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

8. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny zde. Kupující svým souhlasem s Všeobecnými obchodními podmínkami e-shopu České televize bere na vědomí obsah Podmínek ochrany osobních údajů a prohlašuje, že textu zcela porozuměl a je o zpracování svých osobních údajů řádně a úplně informován.

9. Reklamace

9.A Kupující

Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamované zboží doručí kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu, pokud je záruční list poskytován. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše vady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

9.B Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom kupujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, v případě, že je kupující spotřebitel nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na lhůtě delší. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího vyrozumí. V případě oprávněnosti reklamace zboží z titulu uplatnění práv z vadného plnění hradí případné dopravné zpět kupujícímu prodávající.

9.C Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používáním zboží způsobem, který neodpovídá způsobu a podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

9. D Práva z vadného plnění

9. D. 1. Uplatnění práv z vadného plnění:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení čl. 7 odst. 7.E tímto není dotčeno.

9. D. 2. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění:

Práva z vadného plnění se neuplatní v následujících případech:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

9. D. 3. Jakost při převzetí:

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží užívat, je poskytována záruka za jakost. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li zboží výše stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

9. D. 4. Případy, kdy kupujícímu právo z vadného plnění nevzniká:

Právo z vadného plnění kupujícímu nevzniká, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. D. 5. Potvrzení o uplatnění práva z vadného plnění:

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.5.2023.